GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ & SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

Hệ thống quản trị của Công ty được xây dựng một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi phòng ban, bộ phận trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Trường Thịnh vững mạnh.